Afrekenen

Geen producten

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Afrekenen

Origineel cadeau nodig? Geef iemand een "droom" cadeau!

 1. Keuze uit de meest originele overnachtingsmogelijkheden!
 2. Bestel een algemene waardebon of een cadeaubon voor een specifiek arrangement
 3. Plaats uw persoonlijke boodschap op de cadeaubon!
 4. Ontvanger kan zelf een datum reserveren
 5. Ontvang de cadeaubon per e-mail of per post in een geschenkverpakking
 6. Betaling mogelijk per iDEAL via uw eigen bank of per overschrijving

Keuze overlaten aan de ontvanger van de cadeaubon?

Bestel hier uw waardebon

Algemene Voorwaarden  “Geef een droom cadeau”

“Geef een droom cadeau” biedt op haar website www.geefeendroomcadeau.nl  waardebonnen aan voor bijzondere overnachtingen. U koopt een algemene waardebon, die gebruikt kan worden als betaalmiddel voor elke op de website aangeboden bijzondere overnachting. Deze waardebon wordt u na betaling per e-mail of per post toegestuurd. U kunt de waardebon ook rechtstreeks laten sturen naar degene, aan wie u deze bon cadeau wilt doen. Na ontvangst van de waardebon kiest de ontvanger via de website een arrangement. De waardebon wordt dan automatisch vervangen door een specifieke cadeaubon voor het gekozen arrangement. Deze specifieke cadeaubon wordt eveneens direct na de gemaakte keus per e-mail of eventueel per post toegestuurd. Na ontvangst van de specifieke cadeaubon kan de bijzondere overnachting rechtstreeks (telefonisch) worden gereserveerd. Met de acceptatie van de reservering is de cadeaubon verzilverd.

Het is ook mogelijk direct een specifieke cadeaubon te kopen en dus meteen een arrangement te kiezen.

Bij de keuze voor een duurder arrangement betaalt u bij. Kiest u een goedkoper arrangement dan ontvangt u een waardebon voor het restbedrag.

Op alle overeenkomsten tussen klanten en “Geef een droom cadeau” zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het is verstandig deze voorwaarden door te lezen. U weet dan wat u kunt verwachten en waaraan u zich moet houden.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 4 oktober 2016.

 

Artikel. 1 Definities

1.1. “Geef een droom cadeau”: “Geef een droom cadeau”, h.o.n. Excellent Adventure BV, gevestigd te Zoeterwoude, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30191901.

1.2. Klant: de koper en/of gebruiker van een waarde- of cadeaubon, die een overeenkomst aangaat met “Geef een droom cadeau”.

1.3. Bijzondere overnachting: de dienst die de klant middels de cadeaubon kan afnemen bij de aanbieder.

1.4. Waardebon: de algemene bon, die voor het daarop aangegeven bedrag te gebruiken is voor elke door “Geef een droom cadeau” aangeboden bijzondere overnachting en die automatisch in een specifieke cadeaubon wordt omgezet zodra de klant een bijzondere overnachting heeft gekozen.

1.5. Cadeaubon: de bon, die uitsluitend geldt voor de door de klant gekozen bijzondere overnachting.

1.6 Aanbieder: de aanbieder van een bijzondere overnachting

1.7 Overeenkomst: een afspraak of overeenkomst tussen “Geef een droom cadeau” en klant, inclusief de Algemene Voorwaarden.

1.8. Website: www.geefeendroomcadeau.nl

Artikel. 2 Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van “Geef een droom cadeau” zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.0

2.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor “Geef een droom cadeau” alleen bindend indien en voor zover deze door “Geef een droom cadeau” uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel. 3 Prijzen/prijsgarantie

3.1. Alle prijzen zijn inclusief eventuele heffingen, die de overheid oplegt.

3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.3. De op de website genoemde prijzen kunnen wijzigen indien aanbieder zijn prijzen voor de bijzondere overnachting aanpast maar blijven gegarandeerd voor de geldigheidsduur van uitsluitend de cadeaubon.

3.4. Eventuele bezorg- en verpakkingskosten worden de klant apart in rekening gebracht. Dit wordt bij de bestelprocedure op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.

Artikel. 4. Overeenkomst/betaling/levertijd/herroepingsrecht

4.1. De klant kan op de website een waardebon voor een bijzondere overnachting kopen. De klant kan de waardebon:

 • direct digitaal omzetten in een cadeaubon voor een door hem te kiezen bijzondere overnachting of
 • op een later tijdstip binnen de geldigheidsduur digitaal omzetten in een cadeaubon voor een door hem te kiezen bijzondere overnachting

4.2. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van “Geef een droom cadeau” middels betaling vooraf conform op de website genoemde methoden.

4.3. De klant gaat ermee akkoord dat de waarde- of cadeaubon geleverd, en dus de uitvoering van de dienst wordt aangevangen, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 7 werkdagen. Het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46i BW is daarom niet van toepassing.

4.4. Zodra “Geef een droom cadeau” de betaling heeft ontvangen, wordt de waarde- of cadeaubon per e-mail toegestuurd. De klant kan ook kiezen voor toezending per gewone post. “Geef een droom cadeau” zorgt dat de toezending zo spoedig mogelijk gebeurt, tenzij een andere verzenddatum overeengekomen is. Bezorg- en verpakkingskosten komen voor rekening van de klant overeenkomstig artikel 3.4.

4.5. De klant kan de waarde- of cadeaubon ook direct laten sturen naar degene, aan wie hij deze bon cadeau wil doen. De klant kan dit aangeven tijdens de bestelprocedure op de website. Bezorg- en verpakkingskosten komen voor rekening van de klant overeenkomstig artikel 3.4.

4.6. Zodra de klant in de onder artikel 4.1 b genoemde situatie de waardebon heeft laten omzetten in een cadeaubon, wordt deze cadeaubon per e-mail toegestuurd. De klant kan ook kiezen voor toezending per gewone post. “Geef een droom cadeau” zorgt dat de toezending zo spoedig mogelijk gebeurt, tenzij een andere verzenddatum overeengekomen is. Bezorg- en verpakkingskosten komen voor rekening van de klant overeenkomstig artikel 3.4.

4.7. De waarde- of cadeaubon wordt slechts eenmaal geleverd. Bij verlies of beschadiging van de waarde- of cadeaubon na ontvangst daarvan is “Geef een droom cadeau” niet gehouden tot het opnieuw leveren daarvan.

4.8. “Geef een droom cadeau” is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

4.9. Indien de overeengekomen levertijd niet haalbaar is, neemt “Geef een droom cadeau” contact met de klant op. “Geef een droom cadeau” zal dan een alternatieve leverdatum voorstellen. De klant heeft dan tevens het recht de overeenkomst schriftelijk kosteloos te ontbinden.

4.10. Indien de klant de overeenkomst conform artikel 4.9 ontbindt zal “Geef een droom cadeau” eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan de klant terugbetalen.

4.11. Zodra de te leveren waarde- of cadeaubon op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het deze bon betreft, over op de klant of ontvanger daarvan.

4.12. Indien de waarde- of cadeaubon het opgegeven afleveradres niet bereikt, neemt de klant contact op met “Geef een droom cadeau”. “Geef een droom cadeau” zal dan een nieuwe waarde- of cadeaubon opsturen met een andere code. De bon met de oude code komt dan te vervallen.

Artikel. 5. Cadeaubonnen/verzilvering/reservering vooraf/geldigheidsduur/bijzondere overnachting duurder of goedkoper dan bedrag waardebon

5.1. Verzilvering bij een aanbieder is pas mogelijk nadat:

 • Via de website een aanbieder is gekozen en de waardebon is
  omgezet in een cadeaubon voor de gekozen aanbieder èn de bijzondere
  overnachting bij de aanbieder is gereserveerd.
 • Bij reservering verstrekt de klant de unieke code van de cadeaubon aan de aanbieder onder vermelding van de datum, waarop de cadeaubon is afgegeven.

5.2. Kiest de klant een bijzondere overnachting waarvan de kosten hoger zijn dan het bedrag van de waardebon dan betaalt de klant de meerkosten rechtstreeks aan de aanbieder conform de betreffende bedrijfsvoorwaarden. De waarde- of cadeaubon is noch geheel noch gedeeltelijk voor geld inwisselbaar. Er volgt geen restitutie noch door de aanbieder noch door “Geef een droom cadeau” indien de klant een bijzondere overnachting kiest, waarvan de kosten lager zijn dan de waarde van de waardebon. In dat geval stelt “Geef een droom cadeau” via de e-mail of desgewenst via toezending per gewone post een nieuwe waardebon beschikbaar voor het restbedrag met toepassing van een nieuwe geldigheidsduur. Bezorg- en verpakkingskosten komen voor rekening van de klant overeenkomstig artikel 3.4.

5.3. “Geef een droom cadeau” is niet verantwoordelijk voor omschrijving van de bijzondere overnachting. Dat is de aanbieder van die bijzondere overnachting. “Geef een droom cadeau” zal zich er echter voor inspannen de aanbieder ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat klant weet wat hij kan en mag verwachten.

5.4. Foto's en afbeeldingen die gebruikt zijn op de website en in het gedrukte materiaal dienen slechts ter illustratieve indicatie. “Geef een droom cadeau” draagt er echter zorg voor dat de afbeeldingen zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid.

5.5. Voor vragen en/of klachten over de bijzondere overnachting of het verzilveren van de cadeaubon wendt klant zich tot de aanbieder. De contactgegevens van de aanbieder worden op de cadeaubon vermeld.

5.6. De klant, die zich zonder reservering bij de aanbieder meldt, kan worden geweigerd onverminderd de vrijheid van de aanbieder om de klant wel onmiddellijk van de bijzondere overnachting gebruik te laten maken.

5.7. Zodra de klant bij de aanbieder reserveert is de cadeaubon verzilverd. Indien de klant niet op de afgesproken datum verschijnt of de reservering annuleert, gelden de bedrijfsvoorwaarden van de aanbieder.  “Geef een droom cadeau” is hierbij geen partij en is daarom geen restitutie verschuldigd of anderszins aansprakelijk.

5.8. De waarde- en cadeaubon hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na de uitgiftedatum. De uitgiftedatum en de geldigheidsduur van de waarde- en cadeaubon worden daarop vermeld.

5.9. De waarde- of cadeaubon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de waarde- of cadeaubon vanzelfsprekend cadeau worden gedaan.

Artikel. 6 Aansprakelijkheid

6.1. De totale aansprakelijkheid van “Geef een droom cadeau” jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2. Aansprakelijkheid van “Geef een droom cadeau” jegens de klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3. Buiten de in artikel 6.1 en 6.2 genoemde gevallen rust op “Geef een droom cadeau” jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd tenzij – en voor zover - de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van “Geef een droom cadeau”.

6.4.“Geef een droom cadeau” is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door tekortkoming in de uitvoering van de bijzondere overnachting door, dan wel onrechtmatig handelen van de aanbieder. De klant dient zich te wenden tot de aanbieder conform de betreffende bedrijfsvoorwaarden (zie artikel 8).

6.5. “Geef een droom cadeau” is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit letsel en/of dood ontstaan gedurende de uitvoering van de bijzondere overnachting door de aanbieder.

6.6. De aansprakelijkheid van “Geef een droom cadeau” jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant “Geef een droom cadeau” onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming, en “Geef een droom cadeau” ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat “Geef een droom cadeau” in staat is adequaat te reageren.

6.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij “Geef een droom cadeau” meldt.

6.8. De klant vrijwaart “Geef een droom cadeau” voor alle aanspraken van derden.

6.9. In geval van overmacht is “Geef een droom cadeau” niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel. 7. Informatie op website

7. De inhoud van de website en de cadeaubonnen worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. “Geef een droom cadeau” kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. “Geef een droom cadeau” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een kennelijk onjuiste of onvolledige website.

Artikel. 8. Klachten

8.1. “Geef een droom cadeau” is niet verantwoordelijk voor het gedrag van aanbieders.

8.2. De klant kan zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een aanbieder uitsluitend wenden tot de desbetreffende aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissie of de bevoegde rechter. Ter zake gelden de bedrijfsvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder.

8.3. Voor overige klachten kan de klant zich wenden tot “Geef een droom cadeau”.

Artikel. 9. Intellectuele eigendom

9. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van “Geef een droom cadeau” en gedrukt materiaal zijn voorbehouden aan “Geef een droom cadeau”.

Artikel. 10 Persoonsgegevens

10.1. “Geef een droom cadeau” verwerkt de persoonsgegevens van klanten overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2. In het geval de klant aan “Geef een droom cadeau” persoonsgegevens van derden verstrekt, vrijwaart de klant “Geef een droom cadeau” voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de verwerking van die persoonsgegevens door “Geef een droom cadeau”.

Artikel. 11 Slotbepalingen

11.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, kunnen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst als genoemd in artikel 1.2 worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. “Geef een droom cadeau” zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

11.5. Bij elektronische communicatie met “Geef een droom cadeau” geldt de door “Geef een droom cadeau” ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adresgegevens:
'Geef Een Droom Cadeau'
H.o.n. Excellent Adventure BV
Zuidbuurtseweg 53
2381 AC Zoeterwoude

KVK-nummer: 30191901
BTW-nummer:  NL8138.72.996.B01

Rekeningnummer: 2 2047 39 op naam van Excellent Adventure BV, Leiden
IBAN-nummer: NL32 INGB 0002 2047 39
BIC-code: INGBNL2A

Klantenservice
@: info@geefeendroomcadeau.nl
F: facebook.com/geefeendroomcadeau.nl

 

Algemene voorwaarden versie 4.10.2016.